Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Ptáci a zemědělství

... Předchozí

Ve dnech 7. - 9. 10. 2015 proběhla v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje celoevropská odborná konference o výzkumu a ochraně evropsky významného ptačího druhu chřástala polního. Konferenci s názvem International Corncrake Conference pořádal Plzeňský kraj za finanční spoluúčasti bavorské LBV (Landesbund für Vogelschutz), ANL (Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege) v Bavorsku a region Vltava – Dunaj. Organizačně konferenci podpořila Česká společnost ornitologická. Konference se zúčastnili přední odborníci v oblasti biologie a praktické ochrany chřástala polního z celé Evropské unie i z dalších zemí Evropy.

picOd roku 2015 mohou zemědělci vstupovat do nového agroenvironmentálního opatření Ochrana čejky chocholaté. Tento titul má několik cílů - kromě zajištění bezpečného hnízdění čejek na tradičních dlouhodobě obsazovaných hnízdištích chce v dalším období roku podpořit různé druhy bezobratlých, zejména opylovače, a také další druhy ptáků a savců. Těm nabízí nejen pestrou a chemicky nekontaminovanou potravní nabídku, ale i úkryt až do zimy. Nicméně zemědělci mají z titulu obavy, netuší, jak se budou chovat plevelné druhy rostlin, které v první polovině roku budou na ploše růst. Jsou jejich obavy oprávněné? Sami se přesvědčte v následující fotodokumentaci.

Koroptev polní, čejka chocholatá, skřivan polní a chřástal polní – právě na tyto druhy se snaží ornitologové upozornit sérií nových samolepek. Dříve běžní zástupci naší přírody v posledních desetiletích čelí poklesu početnosti nebo dokonce z naší krajiny už prakticky vymizeli. O tom, jaká bude jejich budoucnost, rozhodne náš přístup ke krajině, zejména pak způsoby zemědělského hospodaření.

Děkujeme všem mapovatelům, kteří se i v roce 2015 zapojili do mapování hnízdišť čejky chocholaté. Čím kvalitnější data se nám podaří získat, tím bude výběr vhodných hnízdišť pro ochranu tohoto druhu přesnější. Je potěšitelné, že i v roce 2015 se podařilo doplnit více než 600 nových záznamů do speciální „čejčí databáze“ z celé České republiky.

Edukační program byl zpracován do 2 výukových bloků. V prvním bloku se studenti seznámili s klíčovými druhy polní krajiny (koroptev polní, čejka chocholatá, skřivan polní), poznali příčiny jejich úbytku v celé Evropě a uvědomili si důležitost ochrany zemědělské krajiny nejen pro ptáky a jiné druhy, ale především pro člověka, který v ubývající pestrosti polní přírody může rozpoznávat její zhoršený stav i funkčnost. Druhý výukový blok představil studentům stěžejní druh luk a pastvin – ohroženého chřástala polního. Osvěžil informace o příčinách ohrožení zemědělských ptáků a přinesl nové o možnostech jejich ochrany.

Česká společnost ornitologická pracuje na projektu „Možnosti ochrany ptáků v rámci současné zemědělské praxe“ podpořeném z Programu švýcarsko-české spolupráce. Samotný projekt i tématika ohrožení zemědělských ptáků byla propagována na jedné z největších ekologických akcí v Olomouckém kraji, na Ekojarmarku. Akce probíhala 1. 5. 2015 a i přes částečně deštivé počasí přilákala stovky lidí, mnoho z nich s aktivním zájmem o ochranu přírody. ČSO tak dostala jedinečnou možnost obeznámit s touto oblastí množství lidí z řad laické veřejnosti.

Následující ...

Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher