Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000

Článek: Natura 2000

Natura 2000 je soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území EU. Jedná se o evropskou soustavu území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Natura 2000 vychází ze 2 směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.:

Cíle soustavy Natura 2000 jsou následující:

  • Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie.
  • Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci Evropské unie.
  • Zachování, popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů na území Evropské unie.
  • Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách.
  • Z pohledu České republiky začlenění našich cenných přírodních lokalit do celoevropského přírodního dědictví.

Ptačí oblasti (PTO, Special Protection Areas - SPA) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků, uvedené v příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády.

Příloha II směrnice o ptácích vyjmenovává druhy, které mohou být loveny v uvedených členských státech podle vnitrostátních právní předpisů. Pro jednotlivé státy se výčet druhů liší. Druhy v příloze III směrnice o ptácích mohou být na území všech členských států uvedeny na trh při současném dodržení vnitrostátních předpisů.

Evropsky významné lokality (EVL, Special Areas of Conservation - SAC) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území. EVL se vyhlašují pro (v příloze I směrnice o stanovištích uvedené) typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro (v příloze II směrnice o stanovištích uvedené) druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. V těchto přílohách jsou symbolem „*“ označeny prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. V novelizovaném zákoně č. 114/1992 Sb. jsou použity termíny: evropské stanoviště, prioritní evropské stanoviště, evropsky významný druh a prioritní evropsky významný druh.

V příloze III směrnice o stanovištích jsou uvedena kritéria pro výběr lokalit. V příloze IV směrnice o stanovištích jsou uvedeny druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu. V příloze V směrnice o stanovištích jsou druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování.

Další informace o soustavě NATURA 2000:    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791