Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: Vláda schválila vyhlášení 38 ptačích oblastí

Česká společnost ornitologická spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správou ochrany přírody připravila návrh 41 ptačích oblastí. Vláda České republiky na několika svých jednáních postupně projednala 39 návrhů s následujícím výsledkem: 37 ptačích oblastí vyhlášeno v hranicích navržených ČSO nebo upravených se souhlasem ČSO, jedna oblast vyhlášena v účelově změněných hranicích a jedna vyhlášena nebyla. Projednávání zbývajících dvou ptačí oblastí bylo odloženo. Kromě toho byly u některých ptačích oblastí okleštěny ochranné podmínky.

POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVY

Ptačí oblast Boletice vyhlášena v souladu s návrhem ČSO
Vláda měla na výběr dvě varianty: návrh ČSO a variantu s účelově změněnými hranicemi s cílem umožnit výstavbu velkého střediska zimních sportů. Rozhodla se pro původní návrh. Toto rozhodnutí je v souladu s principy určování ptačích oblastí a bere v úvahu argumenty ekologických sdružení i petiční akce. ČSO toto rozhodnutí vlády velice vítá.

Ptačí oblast Boletce -  Foto: P. Bürger
Ptačí oblast Boletce - Foto: P. Bürger


Předmětem ochrany ptačí oblasti Broumovsko zůstává výr velký
Ptačí oblast Broumovsko byla původně navržena jen pro výra velkého, teprve v průběhu projednávání této oblasti splnil kritéria sokol stěhovavý a byl doplněn jako předmět ochrany na návrh ČSO i dalších subjektů. Bohužel, Lesy ČR, a. s., a myslivecká sdružení a následně Ministerstvo zemědělství prosazovaly v rozporu s kritérii pro určování ptačích oblastí vyřazení výra. Vláda se k tomuto požadavku nepřiklonila.


NEPŘIJATELNÁ ROZHODNUTÍ

Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší nevyhlášena
Hlavním důvodem pro nevyhlášení ptačí oblasti je záměr vybudovat průmyslovou zónu Dolní Lutyně. Vláda tak nejenže ignorovala argumenty Ministerstva životního prostředí a nevládních organizací i dvě petiční akce, ale také stanoviska Evropské komise a Evropského soudního dvora:

  • Při určování ptačích oblastí a vymezování jejich hranic se nesmí brát v úvahu hospodářské požadavky, o kterých se zmiňuje článek 2 směrnice o ptácích
  • Členské státy jsou povinny klasifikovat jako ptačí oblasti všechna místa, která se při použití ornitologických kritérií ukazují jako nejvhodnější pro ochranu dotčeného druhu
  • Přijímáním jiných opatření na ochranu přírody se nelze vyhnout povinnosti vyhlašovat ptačí oblasti stanovené článkem 4.1 směrnice o ptácích
  • „Nejvhodnější místa“ musí být vybírána jen na základě ornitologických kritérií. Členský stát se nemůže zprostit povinnosti chránit určitou lokalitu, která podle vědeckých kritérií chráněná být má, tím, že jí nevyhlásí jako ptačí oblast

Plány a projekty, které mohou mít, samostatně, nebo v kombinaci s jinými, významný vliv na cíle ochrany lokality soustavy Natura 2000, včetně plánů a projektů umístěných mimo lokalitu, se posuzují podle pravidel stanovených v článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (vztahuje se i na ptačí oblasti). Tento článek je transponován do naší legislativy v paragrafech 46h-i novely zákona č. 114/1992 Sb.

 Vodouš rudonohý hnízdí na loukách u Heřmanského stavu - Foto: D. Boucný
Vodouš rudonohý hnízdí na loukách u Heřmanského stavu - Foto: D. Boucný


Ptačí oblast Komárov
Ministerstvo životního prostředí přes odpor ČSO a dalších nevládních organizací i místních sdružení předložilo do vlády „kompromisní“ návrh ptačí oblasti s výrazně pozměněnými hranicemi s cílem umožnit průchod rychlostní silnice R35. Účelová změna hranic je nepřípustná, ale navíc nemá žádný vliv na nutnost posouzení vlivu stavby na druhy, které jsou v ptačí oblasti předmětem ochrany. Jak stanovuje článek 6 směrnice o stanovištích (= paragrafy 46h-i novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), posouzení musí být provedeno bez ohledu na to, jestli plánovaná stavba prochází daným územím nebo za jeho hranicí. Důležitým požadavkem rovněž je, aby byly posouzeny všechny možné varianty, což se v případě Komárova nestalo.


VLÁDA DOSUD NEROZHODLA

Bude vyhlášena Ptačí oblast Dehtář?
Ministerstvo zemědělství zcela nepochopitelně prosazuje, aby tato oblast nebyla vyhlášena. Tím spíše, že již od roku 1988 je v západní polovině rybníka vyhlášena přechodně chráněná plocha, jejímž výsledkem je výrazné zklidnění lokality, které se projevilo významným nárůstem počtu shromažďujících se husí velkých. Kromě toho tu rybáři vycházejí vstříc potřebám ochrany rybáka obecného. Již v roce 1991 byl vybudován ostrůvek pro tento druh, v roce 2004 byl opraven a současně vybudován další ostrůvek pro rybáky a menší ostrůvek pro hnízdění kachen. Vyhlášení ptačí oblasti tedy znamená udržení stávajícího stavu bez jakéhokoliv vlivu na intenzitu rybářského hospodaření. I v tomto případě platí, že členské státy EU jsou povinny klasifikovat jako ptačí oblasti všechna místa, která se při použití ornitologických kritérií ukazují jako nejvhodnější pro ochranu dotčeného druhu.

Pohled na část rybníka Dehtář od východu - Foto: B. Kloubec
Pohled na část rybníka Dehtář od východu - Foto: B. Kloubec


Ke které variantě ptačí oblasti Českobudějovické rybníky se vláda přikloní?
Oproti návrhu ČSO stojí malá varianta prosazovaná Ministerstvem zemědělstvím, která by znamenala výrazný zásah do předmětu ochrany ptačí oblasti: Z pěti druhů by dva druhy (husa velká) jako předmět ochrany zcela vypadly a u dvou druhů (kvakoš noční, rybák obecný) by se mimo ptačí oblast dostaly větší části jejich populací. Dojde tak k porušení stanovených kritérií. Malá varianta ptačí oblasti je odůvodněna účelově, tj. v rozporu s legislativou Evropské unie a s rozsudky Evropského soudního dvora, které jsou uvedeny výše. Argumenty, že více než polovina produkčních rybníků firmy Rybářství Hluboká, a.s., bude omezena v hospodaření, že ptačí oblast by měla „fatální důsledky“, že se sníží počet pracovních míst jsou zcela neodůvodněné.


DALŠÍ KROKY
Tam, kde již vláda rozhodla v rozporu s evropskou i naší vlastní legislativou připravujeme ve spolupráci s dalšími sdruženími stížnosti Evropské komisi. Osud zbývajících dvou ptačích oblastí budeme nadále pozorně sledovat a pokud by vláda rozhodla protiprávně, budeme postupovat stejným způsobem. Lze předpokládat, že v reakci na tyto stížnosti Evropská komise zahájí řízení s Českou republikou za každé účelové vyřazení ptačí oblasti či účelovou změnu hranic. Nepodaří-li se České republice svůj postup obhájit či nebude-li sjednána náprava, budou následovat žaloby k Evropskému soudnímu dvoru.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem členům ČSO a čtenářům našich časopisů i našeho webu za dosavadní podporu, zejména pak při sběru podpisů pod petice za záchranu ptačích oblastí Boletice a Heřmanský stav-Odra-Poolší.


Česká společnost ornitologická
23.12.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791