Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Volná křídla
Podkategorie:

Článek: Zastavme pronásledování ptáků!

Ilegální pronásledování ptáků je i u nás stále problém. Jen za jeden rok shromáždila ČSO údaje o více než 150 případech.

Je zakázáno:

střílení škodné
Odstřel a jiný lov ptáků, kteří patří mezi zvláště chráněné druhy (např. výr, jestřáb, kormorán), nebo kteří jsou hájeni podle mysliveckých předpisů (např. krahujec, sovy, motáci), je zakázán, pokud na jejich lov nebylo vydáno povolení (výjimka).

odchyt ptáků
Je zakázáno používat jestřábích košů, želez, sítí, lepů a živých návnad. Tyto metody působí dravcům utrpení a jsou zakázány v celém civilizovaném světě. Odchyt ptáků za účelem výzkumu je možný jen na základě povolení.

trávení ptáků
Použití chemických látek k hubení "škůdců" znamená téměř vždy katastrofu. Jed většinou působí plošně, oběťmi postřiků se v potravním řetězci stávají i přirození nepřátelé "škůdců" (např. sýkory, dravci). Úmyslné kladení otrávených návnad je nejen zakázané, ale i nelidské.

ničení hnízd
Zákonná ochrana se vztahuje i na ptačí hnízda, vejce a mláďata, včetně umělých hnízdišť. Shazování obsazených hnízd vlaštovek a jiřiček, vystřelování hnízd krkavcovitých a dravců ani ničení snůšek výrů není bez zvláštního povolení možné, stejně jako vybírání mláďat chráněných druhů, třeba za účelem jejich chovu v zajetí.

bezdůvodné zabíjení
Zabíjení pro zábavu je tím nejhorším, k čemu v naší přírodě dochází. Co můžeme čekat od lidí, kteří jsou schopni ukamenovat labuť nebo střílet dlasky u hnízda?
Kdo s tím co může udělat?

 • Správy chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo okresní úřady řeší problémy ochrany přírody a myslivosti na jimi spravovaném území (na OkÚ referáty životního prostředí).
 • Česká inspekce životního prostředí je speciálním kontrolním orgánem ochrany přírody, kam se lze obrátit s každým konkrétním zjištěním.
 • Policie ČR šetří podezření na trestné činy, např. pytláctví (tím je i nepovolené pronásledování některých dravců).
 • Státní veterinární správa dohlíží mj. na dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání.
 • ČSO v rámci programu Volná křídla sleduje průběh vyšetřování případů, o nichž se dozví, žádá informace od úřadů a seznamuje s nimi veřejnost.
 • Především ale každý, kdo se setká s porušením zákona (např. nálezem zastřelené káně, nastražených želez či zničeného hnízda):
  písemným (doporučeně) nebo ústním (do protokolu) ohlášením zjištěné skutečnosti odpovědnému úřadu
  požadováním informací o průběhu vyšetřování, tlakem na důsledné prošetření
  informováním místního tisku, rozhlasu
  odesláním Návratky Volná křídla

Postup při nálezu mrtvého či zraněného ptáka

Je-li podezření, že by mohlo jít o ilegální pronásledování, mělo by následovat rozhodnutí ohlásit případ úřadům
Je možné jít případ ohlásit a víc se o něj nestarat, ale mnohem lepší je udělat maximum, co je v možnostech každého:
důkladně prohledat a popsat místo nálezu, pořídit fotodokumentaci atd. Toto je dobré provést za účasti svědků (nejlépe stráže OP), je možno též po ohlášení se zúčastnit terénního šetření. Bude-li případ šetřit Policie ČR, je lépe tento krok plně přenechat jí.
nechat veterinárně stanovit příčinu úhynu. Tento krok by si měl také zajistit vyšetřující úřad, ale je lépe mu pomoci.
teprve se sebranými všemi informacemi jít vše ohlásit na příslušný úřad
Průběžně je třeba se zajímat o postup šetření a o jeho výsledky. O konkrétním postupu je možné se poradit s koordinátorem Volných křídel, minimem by mělo být odeslání návratky.


Příslušné úřady

Každý druh našich ptáků buďto je nebo není zvláště chráněn dle vyhl. 395/1992 Sb. (ve třech kategoiích) a současně je nebo není zvěří dle zák. 449/2001 Sb. (zvěř může nebo nemusí být celoročně hájena podle vyhl. 245/2002 Sb.). Pro řešení případu pronásledování je rozhodující, do které kategorie konkrétní druh patří.

Jedná-li se o druh zvláště chráněný (kategorie KO, SO nebo O), je jeho pronásledování porušením § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Příslušnými úřady jsou v tom případě:
Česká inspekce životního prostředí, odbor ochrany přírody
okresní úřady, referáty životního prostředí
na územích CHKO či NP příslušné správy CHKO/NP

Jedná-li se o druh, který je zvěří (kategorie M), který je celoročně hájen, nebo který byl zastřelen (odchycen apod.) v době hájení, jde o porušení doby hájení případně nedovolený způsob lovu. Příslušným úřadem je
okresní úřad, referát životního prostředí, odbor myslivosti
spolupracovat je třeba i s mysliveckým hospodářem honitby, na jejímž území k pronásledování došlo

U pronásledování (nedovoleného lovu) druhů, které jsou zvěří, vždy navíc existuje podezření na spáchání trestného činu pytláctví podle § 178a Trestního zákoníku, proto je povinna se jím zabývat i
Policie ČR

Nedovolenými způsoby lovu (§ 45 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti) a tedy i podezřením na trestný čin pytláctví je mimo jiné i vystřelování hnízd, kladení otrávených návnad, líčení želez apod. Příslušné úřady jsou povinny se případem zabývat, i když nebyl tímto způsobem přímo zabit žádný živočich, stačí byla-li např. nalezena nastražená železa.

Zdeněk Vermouzek

30.10.2002
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Prosba o souhlas k přetištění (EXOTA o.p.s.) 08.11.2002, 14:32  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791