Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: BirdLife International

BirdLife International, založený v roce 1922 pod názvem Mezinárodní rada pro ochranu ptáků (International Council for Bird Preservation, ICBP) , je celosvětové sdružení národních organizací na ochranu ptáků a přírody.

BirdLife International působí ve více než sto státech, kde každý stát zastupuje většinou jedna organizace. Partnerství organizací sdružených v BirdLife International je přední odbornou kapacitou v oblasti sledování stavu ptáků, jejich prostředí a problémů které mohou život ptáků ovlivnit.
Cílem BirdLife International je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptačího druhu na Zemi, snížit počet ohrožených druhů ptáků a chránit území a stanoviště, která mají zásadní význam pro ptáky, a tím přispět k udržení celosvětové biologické rozmanitosti a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Velice výstižně BirdLife International charakterizuje jeho motto: "Pracujme společně pro ptáky a pro lidi" (Working together for birds and people).

Ptáci patří k nejoblíbenějším živočichům. Obdivujeme se jejich letu, barvám, tvaru a zpěvu, inspirovali se jimi mnozí umělci, místy jsou také uctíváni z náboženských důvodů. Jsou citlivými indikátory změn v životním prostředí a plní mnohé klíčové ekologické funkce. Významně přispívají k našemu poznání přírodních procesů. V neposlední řadě jsou i důležitým ekonomickým zdrojem. Zájem o pozorování ptáků, tzv. "birdwatching", vzrůstá nebývalou měrou, takže lze bez nadsázky již hovořit o "birdwatching industry". Např. "přehlídka" tučňáků na Filipově ostrově je třetím nejčastějším cílem turistů v Austrálii. V roce 1995 bylo na této turistické atrakci závislých 1000 pracovních míst a na půl milionu turistů zde utratilo 63 milionů USD.

To vše z ptáků činí ideální skupinu živočichů pro propagaci ochrany přírody i pro mezinárodní spolupráci. Proto také vzrůstá jak počet partnerů BirdLife International, tak velice rychle počet jejich členů. Např. švýcarský Vogelschutz má 60 000 členů, nizozemský Vogelbescherming 125 000 členů a britská Královská společnost na ochranu ptáků (RSPB) dokonce již překročila hranici jednoho milionu členů. Celkem má BirdLife International více než 2,5 milionu členů po celém světě a dalších 10 milionů lidí podporuje jeho práci.

Výzkumný program BirdLife International se zaměřuje na určení a dlouhodobé sledování (monitoring) celosvětově nejohroženějších druhů a klíčových míst pro ochranu druhového bohatství ptáků. Přední odborníci z BirdLife International každoročně sestavují červený seznam ohrožených druhů ptáků IUCN (IUCN Red List)

Ochranářskými prioritami jsou záchranné plány pro celosvětově ohrožené ptačí druhy, ochrana významných ptačích území a ochrana klíčových stanovišť .
O jak náročné úkoly jde, dokazují následující čísla: od roku 1800 vyhynulo nebo bylo vyhubeno nejméně 74 ptačích druhů , z toho 21 pouze v posledních třiceti letech! Dnes balancuje na samé hranici vyhynutí 192 kriticky ohrožených druhů. Během příštích 100 let je ohroženo vyhubením až 1200 druhů ptáků, což představuje 12% druhů žijících na Zemi. Téměř tři čtvrtiny ohrožených druhů ptáků žije v lesích. Příčiny tohoto neutěšeného stavu jsou zřejmé: dřevařský průmysl, odlesňování a vypalování lesů za účelem získání pozemků pro plantáže a ornou půdu, nadměrná pastva. Z významných faktorů, které ohrožují ptáky obývající jiná prostředí, jmenujme alespoň likvidaci mokřadů, intenzifikaci zemědělství včetně používání chemických prostředků, vysazování i nezáměrné zavlékání nepůvodních druhů živočichů, které ohrožuje především ostrovní ptačí druhy, nadměrný lov pro maso, pronásledování tzv. škodlivých ptáků a neustále rostoucí oblibu chovu ptáků v zajetí.

Pro ochranu ptáků mají mimořádný význam tzv. endemická ptačí území, tj. území, v kterých žijí nejméně dva druhy s areálem rozšíření menším než 50 000 km2. Takových druhů je 2500 a bylo pro ně identifikováno 218 území. Jinou důležitou kategorií jsou významná ptačí území (Important Bird Areas) - klíčová území pro ohrožené ptačí druhy a velká shromaždiště ptáků při tahu a zimování. Na celém světě jich bylo zatím vyhlášeno přes 7500, z toho 3600 v Evropě. Na území Evropské Unie se odborná kritéria programu Významná ptačí území staly základem pro navrhování ptačích oblastí, které jsou součástí sítě chráněných území Natura 2000.

V oblasti zákonodárství a politiky se BirdLife International zaměřuje na prosazování opatření na ochranu ptačích druhů, území i stanovišť do mezinárodních i národních právních norem, na ovlivňování strategií využívání krajiny, regionálního rozvoje a dopravní politiky a na naplňování mezinárodního práva a úmluv.

BirdLife International pořádá několik důležitých celosvětových kampaní a desítky kampaní regionálních– z těch nejvýznamnějších mezinárodních jmenujme alespoň Program pro předcházení vyhynutí BirdLife Preventing Extinction Programme, kampaň na záchranu albatrosů BirdLife's Save the Albatross Campaign , kampaň na ochranu stěhovavých ptáků Zrozeni k letu Born to travel, či snaha o reformu evropské Společné zemědělské politiky BirdLife's vision on European Common Agricultural Policy.

Velká pozornost je věnována rozvoji sítě BirdLife International a jednotlivých partnerů. V zemích, kde dosud není partner, ani kandidát na partnerství, jsou vyhledáváni potenciální partneři či podporován vznik a rozvoj nových organizací. Pořádají se četné konference, školení a pracovní semináře, podporující výměnu zkušeností. Velice pestrá je výchovná činnost. Stále rychleji stoupá počet organizací, které mají ve vlastnictví či pronájmu rezervace, využívané k rozsáhlé výchovné a popularizační činnosti. Velké oblibě se těší Světový festival ptactva, který se koná v téměř stovce zemí za účasti 180 tisíc zájemců a je zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako největší akce spojená s pozorováním ptáků.

Chcete-li se dozvědet více o BirdLife International navštivte její
domovské stránky www.birdlife.org

07.09.2009


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791