Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > IBA
Podkategorie:

Článek: Od významných ptačích území k soustavě Natura 2000

Program IBA, tedy významná ptačí území, už v Evropě běží více než 15 let. Jeho hlavním cílem je identifikovat území významná jako hnízdiště, zimoviště nebo tahové zastávky pro ohrožené druhy ptáků. Tato území jsou vybírána podle standardních vědeckých kritérií na několika úrovních důležitosti (úroveň A – celosvětová, B – evropská, C- úroveň Evropské unie). Poslední ze zmíněných úrovní je v Evropské unii používána pro výběr ptačích oblastí (Special Protection Area, SPA) vyhlašovaných na základě směrnice o ptácích jako součást soustavy Natura 2000.

V posledních třech letech Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vypracovala podle kritérií na výběr významných ptačích území kategorie C návrh ptačích oblastí. Ty by měly být podle předvstupních dohod do vstupu České republiky do EU vyhlášeny. Navrženo je 41 oblastí o celkové rozloze 702 194 ha. Jedná se pouze o 8,9 % rozlohy státu, zatímco v Maďarsku navržené oblasti představují 14 % rozlohy státu, ve Slovinsku 24 % a na Slovensku dokonce 25,2 %.
Ptačí oblasti v několika případech podle všeho zřejmě projdou před vyhlášením ještě úpravami hranic. Významná ptačí území jsou však vybírána na základě jednoznačných vědeckých kritérií a jejich hranice nemohou být upravovány na základě politických rozhodnutí nebo ústupků různým zájmovým skupinám. Definitivní seznam všech významných ptačích území, který bude zahrnovat území všech kategorií, bude tedy téměř totožný s návrhem připraveným ČSO, v několika případech rozdílů mezi hranicemi původních území vybraných na základě kritérií A a B a jim odpovídajících nových území je konečná podoba hranic ještě předmětem analýzy výskytu kritériových druhů.

Mapa ukazuje rozložení původních významných ptačích území kategorie A a B a jejich překryv s významnými ptačími územími kategorie C, která jsou navrhována jako ptačí oblasti (Special Protection Areas, SPAs)


Seznam významných ptačích území v České republice, který je zároveň návrhem pro vyhlášení ptačích oblastí podle směrnice Evropských společenství o ochraně volně žijících ptáků, byl 24. července 2003 oficiálně představen Evropské komisi v Bruselu.
Na přípravě seznamu 41 lokalit se podílely desítky členů ČSO pod vedením Jana Hory v rámci projektu Rozšíření EU, který realizuje ČSO ve spolupráci s BirdLife International a s podporou nizozemské vlády. Seznam byl sestaven ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a jeho finální verze byla předána Ministerstvu životního prostředí v únoru 2003 jako podklad pro vyhlášení ptačích oblastí, která se stanou součástí soustavy Natura 2000.
V červenci bruselská kancelář BirdLife International zorganizovala pro organizace ze tří zemí, které se chystají ke vstupu do Evropské unie - maďarskou MME, slovinský DOPPS a ČSO prezentaci národních seznamů IBA u Evropské komise na generálním ředitelství pro životní prostředí. Samotné prezentace se zúčastnilo více než 30 zaměstnanců komise z oblastí životního prostředí, dopravy a regionálního rozvoje.
V úvodní části paní Catherine Day, ředitelka generálního ředitelství pro životní prostředí, ocenila v superlativech roli sdružení BirdLife Intenational a jeho národních organizací při naplňování požadavků směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků. Následovalo představení činnosti BirdLife na celoevropské úrovni a pak samotná prezentace tří seznamů s poměrně živou diskuzí. Ta se týkala pravděpodobnosti vyhlášení těchto území jako součásti soustavy Natura 2000 před vstupem kandidátských zemí do EU, k čemuž se v dohodě o vstupu tyto země zavázaly. Pracovníky komise samozřejmě také zajímala možná ohrožení těchto lokalit i další aktivity, které kolem nich hodlá BirdLife vyvíjet. Těmto aktivitám Evropská komise ústy paní Catherine Day vyjádřila velkou podporu.
Micheal O'Briain z oddělení pro přírodu a biodiverzitu hovoří k účastníkům představení národních seznamů IBA kandidátských zemí v Bruselu. Foto P. Lovaszi

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2003 se významným ptačím územím, těm původním ani těm nově vybraným nevyhnuly plány, které hrozí zhoršením jejich stavu. Povšechnou hrozbou pro velký počet nových území je skutečnost, že nemají zatím legislativně zajištěnou ochranu. Poté co novelu zákona o ochraně přírody neschválil v listopadu Poslanecká sněmovna, je celá řada území ohrožena. Z 41 území již je 20 chráněno jako národní parky, chráněná krajinná území nebo rezervace. Zbylým 21 územím však v současnosti buď chybí jakákoliv legislativní ochrana, nebo zvláště chráněná území představují jen nepatrný zlomek jejich rozlohy. Přestože se Česká republika v předvstupních jednáních zavázala k jejich vyhlášení do data vstupu do EU, hrozí některým územím, že budou poškozena nebo dokonce zcela zničena ještě před tím, než se tak stane.
Plánovaný rozvoj dálniční a silniční sítě, který nebere ohled na hranice oblastí ochrany ptactva, byť by to v řadě případů nepředstavovalo výraznější změny ve vedení tras a v nákladech na jejich vybudování je bezesporu největší hrozbou, která postihuje tři území.
Ani výstavba mamutích rekreačních a sportovních středisek ve významných ptačích územích nemá místo, pokud není zaručeno, že nezhorší podmínky pro zde žijící kritériové druhy. Dalším problémem jsou plány na výstavbu větrných elektráren v oblastech, které pro tyto stavby nejsou vhodné. Větrné farmy v tahových koridorech a oblastech kde se vyskytují citlivé druhy ptáků představují velmi vážnou hrozbu. Stále ještě neodložený plán na výstavbu navigačního kanálu Dunaj-Odra-Labe je také hrozbou pro šest území na trase kanálu.
O jednotlivých kauzách vás budeme na našich webových stránkách informovat.

David Lacina a Jan Hora

04.02.2004
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Detail (Fredy) 13.02.2004, 06:22    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791