Článek: Nebezpečné technické nástrahy pro sovy a další druhy ptáků
II. Vertikální roury a komíny

Dalším nebezpečím, které na farmách hrozí zejména sovám, jsou různé typy vertikálně stojících rour (většinou od vzduchotechniky) na půdách kravínů, ve stodolách apod. Foukání píce se sice již v současnosti téměř neprovozuje, nicméně stojící roury představují pro sovy stále velké nebezpečí.

Roury od fukarů a v nich uhynulých 8 sov pálených, 2 pěvci a 1 netopýr. Rakvice, okres Břeclav, 1998 (P. Berka). Sova do roury vletí, spadne dolů a není již schopna vzlétnout nebo jinak se dostat zpět (přestože roury mají průměr kolem 50 cm).
BERKA (in litt.) & KRAUSE (1998) takto uvádí z Břeclavska nálezy uhynulých ptáků v rourách z areálu jedné farmy: první roura vzduchotechniky (2 uhynulé sovy pálené, 1 poštolka obecná, 1 kavka obecná), druhá roura (2 poštolky obecné). Dále samostatně stojící plechové roury o průměru 45 a délce 198 cm nebo průměru 36 a délce 100 cm: první (průměr 45 cm) 5 uhynulých sov pálených, druhá (průměr 45 cm) 2 sovy pálené a třetí (průměr 36 cm) 1 sova pálená, 2 pěvci a 1 netopýr. Na jedné farmě bylo tedy v roce 1998 za blíže neurčené časové období v rourách nalezeno celkem 11 uhynulých sov pálených, 3 poštolky obecné, 1 kavka obecná, 2 pěvci a 1 netopýr. Dále DIVIŠ (1996) uvádí nález Zbytky uhynulých sov pálených v rourách vzduchotechniky. Rakvice, okres Břeclav, 1998 (P. Berka).Dobrovolného, který v roce 1982 nalezl ve stojící plechové rouře ve skladu sena 7 uhynulých sov pálených. ŠLECHTA (in verb.) nalezl v roce 2001 na zemědělské farmě v okrese Praha-východ ve vertikální rouře 1 uhynulou sovu pálenou s německým kroužkem stanice Helgoland. V roce 1998 jsme nalezli 1 uhynulou sovu pálenou ve vertikální rouře na Bruntálsku a další sovu v roce 2002 na Novojičínsku. HERTL (in litt.) pak nalezl na Brněnku v 1 rouře o průměru 50 cm a délce 150 cm 1 holuba (hrdličku?). Je ale zřejmé, že těchto případů bude evidentně více.
Zbytky uhynulých poštolek obecných v rourách od vzduchotechniky. Rakvice, okres Břeclav, 1998 (P. Berka).Obdobně nebezpečná jsou na farmách další technická zařízení (čističky obilovin, vertikální typy dopravníků obilovin a šrotu apod.), která vyúsťují vně objektu v horizontální poloze a v interiéru objektu jsou pak zalomena do vertikální polohy. I zde sovy mohou zapadnout a následně hynou hladem.

Spojené roury vzduchotechniky, kde byly nalezeny 2 uhynulé poštolky obecné. Rakvice, okres Břeclav, 1998 (P. Berka). Jiné nebezpečí představuje pro sovy také systém rour (čističek, vzduchotechniky), ze kterých se sovy dobře dostávají, ale ve kterých nezřídka mohou i zahnízdit. Tato zařízení bývají v počátku hnízdění v klidu a k jejich spuštění dochází až v průběhu července nebo srpna (v době žní), kdy sovy mají na hnízdě odrostlá mláďata z prvního hnízdění, nebo druhou snůšku. Po spuštění těchto zařízení jsou pak ptáci (mladí i dospělí) usmrceni, jak mi bylo již vícekrát sděleno pracovníky farem, kteří o přítomnosti sov nevěděli.

Jak zabránit úhynům sov ve vertikálních rourách
Uhynulá sova pálená ve vertikálně stojící rouře od vzduchotechniky. Hlinka (okres Bruntál), 22.7.1998 (K. Poprach). Vertikálně stojící roury (většinou již nepoužívané) lze bez potíží převrátit na podlahu, čímž se stávají pro sovy zcela neškodné. Časově náročnější je však vyhledávání těchto rour v objektech zemědělských farem. Všechny ostatní typy rour vyúsťující z různých technických zařízení je možno uzavřít králičím pletivem. Na farmách je pak žádoucí sovám nabídnout bezpečnou hnízdní budku, která již předem eliminuje jakékoli ztráty z důvodu technických nástrah a současně chrání sovy před predací kunou.

Komíny
Jiné nebezpečí, již i mimo areál zemědělských farem, představují pro sovy z větší či menší části nevyužívané komíny (kouřovody), které sovám poskytují jistý způsob úkrytu (komíny domků a chat poblíž lesa apod.). I do interiérů těchto komínů sovy (puštík obecný, sova pálená, sýček obecný) pronikají, nedostanou se již zpět a následně hynou vyhladověním. Nepřekonatelnou překážku pro únik sov z komínů tvoří azbestocementová roura, kterou je kouřovod v nadstřešní části prodloužen, případně různé typy komínových vložek a glazur. U zděných komínů bez vložek a prodloužených rour neuniknou ti ptáci, kteří prolezou do roury od kamen (DIVIŠ 1996, ZVÁŘAL 2002). Naskýtá se ovšem otázka, zda sovy jsou schopné dostat se nahoru i v případě zděných či kameninových komínů?

Případ uhynulého puštíka v rouře od kamen uvádí ve své povídce pro děti "Dvě soví tragédie" již MÜHLSTEIN (1963). Z dalších zaznamenaných případů byla na Zlínsku v roce 1994 a 1997 v komínu zemědělské usedlosti a dalšího objektu nalezena vždy 1 uhynulá sova pálená (jedinec nalezený v roce 1997 pak byl čerstvě uhynulý, s opáleným peřím - RÁDL, OkÚ Zlín in litt.). Podobně v okrese Vyškov v komínu myslivecké chaty v polích byla v zimě 1995/1996 nalezena uhynulá sova pálená. Další uhynulou sovu pálenou v komínu špejcharu na Plzeňsku zaznamenal v roce 1999 HRUŠKA (in litt.). BUREŠ (in verb.) zjistil v rouře od kamen v objektu lesnického učiliště ve Šternberku v roce 1985 zbytky 2 puštíků obecných, 1 strakapouda a 2 sýkor. Přibližně v tuto dobu jsem vídal pod betonovou stříškou tohoto komína puštíka pravidelně sedávat. DIVIŠ (1996) zaznamenal v běžném typu komína (včetně roury od kamen) osamocené chaty na kraji malého lesa v polích (okres Náchod) v období od 22.10.1995 - 1.1.1996 celkem 25 puštíků obecných, z nichž pouze jediný pták byl náhodně zjištěn živý a vypuštěn (v komínu bylo nalezeno 19 puštíků a dalších 6 proniklo až do roury od kamen). ZVÁŘAL (2002) uvádí ze Zlínska dokonce desítky! doložených nálezů uhynulých sov z interiérů komínů a domnívá se, že u puštíka obecného úhyny v komínech představují nejvýznamnější faktor v mortalitě druhu. Dále uvádí úhyny v komínech také u poštolky obecné, holuba, havrana polního, žluny, sýkory sp. a jiřičky obecné. Většina nálezů uhynulých sov bývá zjištěna z důvodu špatného tahu kamen ucpáním kouřovodu (většinou až roury od kamen) tělem sovy.

Určitým typem komínů, kde sovy padají a hynou, jsou na farmách také větrací šachty kravínů a vepřínů (u každého kravína či vepřína je jich přítomno vždy několik). Pokud jsou šachty větracích komínů ve spodní části objektu uzavřené, bez únikového otvoru, vytváří pro sovy obdobnou past. Např. na Znojemsku byla v červnu 1998 ve větrací šachtě vepřína nalezena uhynulá sova pálená. Negativní zkušenosti s úhynem sov ve větracích šachtách jsou známy také z Německa (GRAEF in verb.).

Jak zabránit úhynům sov v komínech
Podobně i všechny typy komínů je možné jednoduše zabezpečit pletivem, s vynaložením minimálních finančních nákladů. Pletivo, nejlépe z nerezové oceli, lze zabudovat i přímo do zdiva komínu (DIVIŠ 1996).
U větracích šachet kravínů a vepřínů je pak vhodné pro sovy zajistit únikový východ ve spodní části šachty, kde je umístěna pohyblivá záklopka (tu lze nastavit tak, aby byla stále otevřená).

LITERATURA
DIVIŠ, T. 1996: Sovy v pasti. - Ptačí svět, III./1: 5.
KRAUSE, F. 1998: Smrtící pasti / Killing traps. - Zpravodaj Jih. pob. ČSO, 12: 51-52.
MÜHLSTEIN, L. 1963: Zelená a modrá setkání. - Krajské nakladatelství, České Budějovice.
SÁROSSY, M. Plamienka 2002 výsledky monitoringu a ochrany plamienky driemavej v roku 2002. - Vtáčie správy, 2 (9): 6-8.
ZVÁŘAL, K. 2002: Mohou být architektonické nástrahy příčinou kritického úbytku sýčka obecného (Athene noctua)? - Crex, 18: 94-99.

Karel Poprach

27.04.2003, 18:45:00
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791