Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Nové ocenění ČSO za přínos ornitologii a ochraně ptáků

Existuje celá řada osob, které věnují výrazné úsilí, energii a volný čas ochraně, výzkumu a propagaci ptáků, a významně tak přispívají k plnění hlavního poslání ČSO a k jejímu dobrému jménu. Tito lidé za svou činnost zasluhují veřejné ocenění. Dosud jedinou oficiální možností bylo čestné členství v ČSO, udělované za nadstandardní a mimořádné/jedinečné zásluhy o rozvoj ornitologie a ČSO nebo o ochranu ptáků. Čestné členství však nepokrývá významné dlouhodobé zásluhy na regionální úrovni, výjimečné a záslužné činy a další chvályhodné aktivity. Pro ocenění takovýchto osob se výbor ČSO rozhodl udělovat Cenu České společnosti ornitologické (dále jen Cena ČSO).

Čestné členství ČSO

Čestné členství, ve znění platných stanov ČSO, je možné udělit osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj ornitologie a ČSO (tj. především těm, které splnily obojí) nebo o ochranu ptáků. Podmínkou pro udělení čestného členství je mimořádnost – mimořádná činnost či mimořádný čin s dopadem na celé území státu, resp. na širokou ornitologickou komunitu. Dlouholetá aktivní činnost v určitém území sama o sobě nekvalifikuje pro čestné členství, protože nejde o činnost mimořádnou z celostátního pohledu. Mimořádný čin na poli rozvoje ornitologie jako vědy či zájmové činnosti by měl současně vést k rozvoji ČSO a naopak. Z formulace stanov dále vyplývá, že mimořádné zásluhy o ochranu ptáků nejsou přímo vázány na ČSO, souvislost s ČSO by však měla být brána v úvahu.

Ani splnění všech výše uvedených podmínek neznamená, že čestné členství má být uděleno. Osobu je třeba posuzovat komplexně, zejména zvážit, zda neexistují okolnosti hovořící proti udělení tohoto ocenění. Čestné členství, udělované členskou schůzí ČSO na návrh výboru ČSO, je tudíž exkluzivním oceněním, které by mělo být udělováno skutečně výjimečně.

Cena ČSO

Nově zřizovaná Cena ČSO bude udělována – členům i nečlenům ČSO, amatérům i profesionálům – jako ocenění za jejich dlouholetý přínos (ale i za jednorázový výjimečný příspěvek) k ochraně ptáků a jejich prostředí a k prohlubování znalostí o ptácích v České republice.

Cena může být udělena například:

  • za dlouhodobý a systematický přínos ve výzkumu a ochraně ptáků na regionální úrovni;
  • za dlouhodobou a systematickou organizaci ornitologické činnosti, která přispěla k poznání nebo ochraně ptáků v určitém regionu;
  • za dlouhodobou a systematickou organizaci ornitologické činnosti, která přispěla k poznání nebo k ochraně určitého druhu (skupiny druhů) na celém, příp. na většině území ČR;
  • za záchranu ornitologické lokality nadregionálního významu nebo za její kultivaci směřující k udržení či obnově kvalit této lokality;
  • za osvětovou nebo vzdělávací činnost, která významně motivovala veřejnost k zapojení do výzkumu či ochrany ptáků;
  • za osvětovou nebo vzdělávací činnost, která významně pomohla zapojit vlastníky nebo hospodařící subjekty do ochrany ptáků; a podobně.

Činnost navrhovaného kandidáta nesmí být v rozporu s Etickým kodexem člena ČSO, i v případě udělování Ceny ČSO tedy budou brány v úvahu jeho morální kvality.

Cena ČSO se uděluje zpravidla jednou ročně jednomu či více kandidátům. Kandidátem může být jednotlivec i skupina lidí (organizace). Ocenění může být uděleno čestnému členovi ČSO i stejnému kandidátovi opakovaně za různé činnosti. Ocenění může být uděleno rovněž in memoriam.

Kandidáty na Cenu ČSO navrhují regionální pobočky ČSO nebo jednotlivci z řad členů ČSO. Své návrhy předkládají výboru prostřednictvím kanceláře ČSO (Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov, cso@birdlife.cz). Cenu ČSO uděluje výbor ČSO.

Výbor České společnosti ornitologické
06.06.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791