Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Sčítání kulíka říčního v zemědělské krajině

Kromě již tradičního mapování čejčích hnízdišť, které nabývá na významu díky nově zavedenému agroenvironmentálnímu titulu pro tohoto bahňáka na orné půdě, bychom Vás rádi poprosili, abyste letos pozornost věnovali i kulíkům říčním hnízdícím v polích. Samotné hnízdní využívání polí kulíky je jev poměrně málo známý a dosud přehlížený. Minimálně v oblastech intenzivního výzkumu čejek na Českobudějovicku se ovšem s kulíky hnízdícími v polích setkáváme v posledních letech velmi často. Bylo by tedy zajímavé se na jejich hnízdění v zemědělské krajině podívat trochu blíže napříč celou Českou republikou!

Co je hlavními cíli projektu?

1) Zjistit kde všude a v jakých počtech u nás kulíci na polích hnízdí. To může být užitečné zejména pro odhad velikosti populace v ČR, například pro aktuální atlasové mapování ptáků v ČR.

2) Zjistit, zda kulíci obsazují přednostně lokality s hnízdícími čejkami. Motivací by jim k tomu mohla být aktivní obrana proti predátorům, kterou čejky poskytují. Potvrzení takového vztahu by bylo nejen zajímavým poznatkem o nově vznikajícím soužití obou druhů v polní krajině, ale o to silnějším argumentem pro zavádění agroenvironmentálních titulů na příhodných blocích orné půdy!


Foto: Dušan Boucný/birdphoto.cz

Jak kulíky monitorovat?

Ve srovnání s čejkami jsou kulíci mnohem méně nápadní. I proto je pro potvrzení jejich přítomnosti potřeba do plochy vejít, pozorně ji prohlédnout a naslouchat. Velmi nám proto pomůže, pokud v období od druhé poloviny dubna do konce června takto prozkoumáte co nejvíc polí, ať už těch s hnízdícími čejkami, nebo bez nich. Nejčastějším hnízdním prostředím kulíků jsou pole s kukuřicí, ale mohou to být i oraniště nebo čerstvé jařiny. Záslužné ovšem bude i procházení ostatních polních kultur s nízkou a řídkou vegetací, v níž má kulík přehled o dění ve svém okolí. V případě vyšších ozimých plodin mohou kulíci obsadit pole v případech, kdy je jeho součástí větší holá plocha, např. v důsledku podmáčení. Proto má smysl se soustředit pouze na tato místa.

Při procházení pole prosím využívejte stávající koleje, zejména u vzrostlé vegetace. Nezapomeňte, že v poli mohou být hnízda nebo i mláďata různých ptačích druhů a pečlivě si proto hlídejte, kam šlapete.

Každé pole je třeba projít alespoň jednou, nejlépe přibližně středem nebo klikatou pochůzkou pokrývající větší plochu. Pozornost je třeba věnovat zejména hlasovým projevům, které nás na kulíky upozorní nejčastěji. Dle našich zkušeností znamená přítomnost kulíků na poli v hnízdní době takřka s jistotou hnízdní výskyt. Velmi důležité bude ovšem zaznamenat všechna prošlá pole, bez ohledu na to, zda byl kulík zaznamenán! Je totiž potřeba mít přehled i o negativních výsledcích! Teprve pak lze říci, zda kulíci hnízdí raději s čejkami nebo pro ně není čejčí přítomnost důležitá.

Co při sčítání zaznamenávat a jak data odevzdávat?

Vzhledem k tomu, že pro vyhodnocení výsledků bude velmi zásadní informace i o negativních výsledcích (tedy o polích, která jste prošli, ale kulíka přitom nezaznamenali), chtěli bychom vás poprosit o doplnění pozitivních záznamů do Faunistické databáze ČSO:

Vložit pozorování kulíků (po registraci na birds.cz)


Pro každou lokalitu je nejdůležitějším údajem počet sečtených kulíků a zároveň i počet čejek. Čejky prosím rozhodně zadávejte jako samostatné záznamy do "čejčí databáze" (http://www.cso.cz/cejka2016.html), ale je možné vepsat jejich počet také do kolonky poznámky u pozorování kulíků, stejně jako další doplňující informace.

Jelikož negativní záznamy v potřebné podobě není možné do faunistické databáze doplňovat, chtěli bychom vás poprosit o zaslání informací o prošlých polích bez přítomnosti kulíků v excelovské tabulce, která je ke stažení zde. Souřadnice pole je možné získat například na adrese: www.google.cz/maps/, pokud si zde dané pole přiblížíte a kliknete do jeho přibližného středu. Alternativně můžete vytvořit mapu území, kde jste kulíky mapovali, a specificky do mapy vyznačte pole, která jste prošli. Ke každému prohlédnutému poli bychom potřebovali následující údaje: plodinu a přibližnou výšku porostu (odhad s přesností na 10 cm), datum sčítání a přibližné počasí v době návštěvy a čas strávený na daném poli.

Vyplněné tabulky, stejně jako jakékoliv dotazy či připomínky k projektu, posílejte na e-mail koordinátorů tohoto projektu sladecek(zavináč)fzp.czu.cz nebo vozabulova(zavináč)fzp.czu.cz.

Po sezóně Vaše výsledky zveřejníme na webu ČSO nebo ve Spolkových zprávách. Věříme, že přispějí k dalšímu dobrému ochranářskému počinu členů ČSO ve prospěch ptáků obývajících naší zemědělskou krajinu.

Za zapojení do projektu Vám předem moc děkujeme!

Eva Vozabulová, Martin Sládeček & Miroslav E. Šálek


Mapování hnízdišť čejky chocholaté a kulíků říčních probíhá ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzitě v Praze. Podpořeno z EHP a Norských fondů 2009–2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby: EHP-CZ02-OV-1-027-2015 Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky.

Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway.06.04.2016
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791