Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Ohlédnutí za pátým setkáním skupiny na ochranu chřástala polního

Ve dnech 7. - 9. 10. 2015 proběhla v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje celoevropská odborná konference o výzkumu a ochraně evropsky významného ptačího druhu chřástala polního. Konferenci s názvem International Corncrake Conference pořádal Plzeňský kraj za finanční spoluúčasti bavorské LBV (Landesbund für Vogelschutz), ANL (Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege) v Bavorsku a region Vltava – Dunaj. Organizačně konferenci podpořila Česká společnost ornitologická. Konference se zúčastnili přední odborníci v oblasti biologie a praktické ochrany chřástala polního z celé Evropské unie i z dalších zemí Evropy.

Proč právě chřástal polní? Jedná se o typický ptačí druh zemědělské krajiny, který je svou biologií vázán na rozsáhlé extenzivní luční porosty s podmáčenými plochami v otevřené krajině. Nenápadný pták podobný drobnější štíhlé koroptvi se převážně ukrývá v hustých lučních porostech kde i hnízdí, nápadný je pouze v noci hlasitou aktivitou samců. Chřástal polní je v celé Evropské unii mizejícím druhem, platí pro něj přísná ochrana legislativy EU, v ČR je chráněn zákonem č. 114/1992 Sb. Na ochranu jeho hnízdišť jsou vynakládány v EU vysoké finanční částky pro zemědělce, kteří na svých pozemcích jsou ochotni ptáky chránit. Přes tato opatření je populace zejména v západní Evropě ohrožena.

Konference se zúčastnily vedle biologů a expertů na ochranu zemědělské krajiny i zástupci vlády Horní Falcko, zástupci MŽP ČR a Mze ČR. Celkem 57 účastníků z 16 zemí jednalo ve dvou tematicky rozdělených dnech o výzkumu a populačních trendech chřástala polního a o úspěšnosti a způsobech praktické ochrany druhu v celé Evropě. Celkem bylo prezentováno 32 velmi zajímavých přednášek. Nejdůležitějším bodem konference byl závěrečný dokument všech zúčastněných zemí, který shrnul zásadní rizika pro populaci nejen chřástala polního v Evropě, ale i vlastně pro většinu mizejících ptačích druhů zemědělské krajiny. Přes velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi ve stupni výzkumu, legislativy, uplatňovaných agro environmentálních opatření v krajině, ale také v ekonomických možnostech ochrany přírody jsou zásadní body stejné. Dramaticky klesá diverzita krajiny, která souvisí zejména se způsobem zemědělského hospodaření v krajině. Dotační politika EU v zemědělství, která má mít za cíl také péči o krajinu je většinou neúčinná a tím klesá také diverzita ptáků zemědělské krajiny. Všechny zúčastněné země se shodli na podobě závěrečné zprávy, která bude použita pro prosazování účinné ochrany chřástala polního v celé Evropě. Její celé znění bude také uveřejněno v médiích, na internetových stránkách odborných organizací, včetně obnoveného webu www.corncrake.net. Závěrečný den konference byl věnován společné exkurzi účastníků do Českého lesa, kde účastníci navštívili území kde chřástali hnízdí a měli možnost hovořit s holandským farmářem Frederickem van Everdingem, který zde hospodaří, na svých pozemcích chřástali polní chrání a spolupracuje i při jejich výzkumu.

Velmi zdařilá konference mohla být uskutečněna díky velké podpoře Plzeňského kraje a obětavosti řady jeho zaměstnanců, kteří se na organizaci ve svém volném čase mnoho týdnů předem podíleli. Velký dík patří také AOPK ČR, jeho pracovišti Správě CHKO Český les, která připravila zajímavý program závěrečné exkurze.

Jiří Vlček

19.01.2016
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791