Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Regionální pobočky ČSO > Pobočka ČSO na Vysočině

Článek: Není les jako les

Společenstva lesních druhů ptáků jsou rozmanitá podle typu lesa – záleží zejména na jeho druhovém složení, stáří porostů a jejich věkové a prostorové různorodosti. Ochrana ptáků v lesích by proto měla být realizována ochranou celých lesních ekosystémů, a to nejen ve zvláště chráněných územích, ale i formou šetrného hospodaření v lesích hospodářských. Ve státních, krajských a obecních lesích by se měly uplatňovat nejen hospodářské zájmy, ale tyto lesy by měly uspokojovat i jiné veřejně prospěšné zájmy, mezi něž patří také ochrana přírody. Lesy představují životní prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů, které jsou dnes chráněné a ohrožené.


Druhově, věkově i prostorově rozmanité lesy jsou podmínkou vysoké diverzity ptačích společenstev - foto Vojtěch Kodet


Význam lesního lemu

V současné době česká krajina na mnoha místech postrádá přechodový stupeň mezi lesem a otevřenou krajinou – lesní lem. Stalo se tak v důsledku snahy o maximální využití svěřeného nebo vlastněného pozemku. Zemědělec často zorá půdu až k samotnému lesnímu okraji, zatímco správce lesa ve snaze o maximální produkci zasází hlavní dřevinu (zpravidla smrk) až k samému okraji pozemku. Ztrácí se tím nejen druhová diverzita, významná z hlediska ochrany přírody, ale i možnost účinnější ochrany lesa proti větru a jiným klimatickým vlivům. V lesnických učebnicích nacházíme mnoho příkladů, jak vypadá dobře založený lesní lem, který má nejen lesoochranný účinek, ale je významný i z hlediska přírodní rozmanitosti. U druhotných jehličnatých lesů se právě v lemech nalézají některé druhy původního listnatého lesa, proto tato lemová stanoviště patří mezi ekologicky významné prvky v krajině.

Význam starých a přestárlých stromů

Když jsou staré vzrostlé lesy pokáceny a místo nich jsou vysázeny stromy nové, oblast sice stále zůstává lesnatá, ale dochází ke ztrátě některých tzv. klíčových zdrojů. Klíčové zdroje jsou takové, které mohou zabírat pouze malou část území, ale přesto jsou rozhodující pro mnoho druhů v přírodním společenstvu. Mohou to být potravní zdroje, úkryty apod. Usychající i suché kmeny stromů jsou hnízdištěm mnoha druhů ptáků nebo útočištěm pro různé druhy savců a především velké množství bezobratlých. Jejich odstranění ovlivní mnohé druhy, neboť tak ztrácejí místo pro úkryt a rozmnožování. Zároveň se ochuzuje i půdotvorný proces. Vhodné by proto bylo i v hospodářských lesích ponechávat alespoň malé skupinky stromů na dožití a samovolnému rozpadu. Za tímto účelem byl ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky zahájen projekt České společnosti ornitologické, který je zaměřen právě na ochranu doupných a odumřelých stromů v lesích.


Pahýly stromů, zejména listnatých, ponechávané v hospodářském lese přispívají k obohacení přírodní rozmanitosti - foto Vojtěch KodetPonechávání odumřelého dřeva zatím nebývá samozřejmostí ani v leckterých přírodních rezervacích - foto Vojtěch KodetVojtěch Kodet, Pavel Pokorný, Daniel Stejskal, Ivan Kunstmüller
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině
Projekt na ochranu doupných a odumřelých stromů v lesích podporují
Lesy České republiky, s. p.
15.12.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791