Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Regionální pobočky ČSO > Pobočka ČSO na Vysočině

Článek: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích

Pilotní projekt na ochranu doupných a odumřelých stromů v lesích, který finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky, byl zahájen letos na podzim Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.

 • Biotop vzácných druhů
 • Svébytný biotop nebo semeniště nemocí?
 • Co je doupný strom aneb jak vznikají dutiny?
 • Proč šetřit v lesích doupné, staré nebo odumřelé stromy?
 • Ptačí budky versus doupné stromy
 • Jak může lesní hospodář a vlastník lesa chránit dutinové živočichy

Biotop vzácných druhů

V dnešních hospodářských lesích zůstává ponecháno jen málo doupných, starých či odumřelých stromů. Nedostatek hnízdních možností, potravních zdrojů a úkrytů může být závažný nejen pro ptáky. Řada lesních druhů se proto stala vzácnými a ohroženými.


Dříve v každém lese běžný puštík obecný (Strix aluco) mizí z lesů, kde nenajde vhodnou hnízdní dutinu - foto Dušan Boucný


Svébytný biotop nebo semeniště nemocí?

V tlejícím trouchu a odumřelém dřevě starých stromů se vyvíjí i mnoho, nezřídka vzácných druhů bezobratlých živočichů a celá řada zajímavých hub, jako jsou korálovce… Stárnoucí stromy osidluje zpravidla zcela jiné spektrum druhů než ty, které napadají mladší stejnorodé porosty kulturních dřevin. Je načase opustit dosud vžitou představu, že přestárlé stromy nebo torza jejich odumřelých kmenů se stávají “semeništěm zhoubných škůdců a nemocí“.


Proč by občas nemohl být ponechán takovýto pahýl i v hospodářském lese? - foto Vojtěch Kodet


Co je doupný strom aneb jak vznikají dutiny?

Doupnými stromy rozumíme stromy s dobře vyvinutými přírodními dutinami. Takové dutiny vznikají jednak vydlabáním, jak to činí zejména datlovití ptáci, nebo v důsledku narušení jádrového dřeva kmene hnilobami. Přítomnost dutin nám prozrazují také otevřené suky po vypadlých větvích.


Vrátí se doupné stromy do našich lesů? - foto Vojtěch Kodet


Proč šetřit v lesích doupné, staré nebo odumřelé stromy?

Tyto stromy poskytují úkryt četným druhům dutinových živočichů, včetně těch, kteří mohou být prospěšní svým působením při nežádoucím přemnožení jiných druhů – tedy i lesním hospodářům. Přítomnost doupných stromů, souší, pahýlů a tlejícího dřeva v lesních porostech nemusí znamenat zanedbání “čistoty lesa“, ani nedostatky pěstební výchovy. A mimo to – jedná se nezřídka o esteticky velmi působivé stromy, obdivované i mnohými návštěvníky lesa.Ptačí budky versus doupné stromy

Řada druhů ptáků si neumí sama vydlabat hnízdní dutinu, a jsou tak odkázáni na doupné stromy ponechané v lesních porostech. Jde o holuby doupňáky, krutihlavy, sýkorky, brhlíky, lejsky, rehky zahradní, ze sov o kulíšky, puštíky, sýce, sýčky a další. I když vyvěšujeme a pravidelně čistíme ptačí budky, nedokážeme tím přirozeně vzniklé dutiny zcela nahradit; některé druhy budky nepřijmou.


Bez doupných stromů nebudou v lesích ani holubi doupňáci (Columba oenas) - foto Daniel Stejskal


Navíc, nejde jen o ptáky: stromy s dutinami mají ve velké oblibě též plši, plšíci, myšice či veverky. Některé druhy netopýrů využívají dutin stromů jako svého úkrytu nebo k přezimování.


Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) - foto Vojtěch Kodet


Jak může lesní hospodář a vlastník lesa chránit dutinové živočichy

I v hospodářských lesích mohou být ponechány nízké pahýly po zlomech, rozlámané oddenky vývratů, odumřelá torza stromů i tlející dřevo. Představují vyhledávaný zdroj potravy a útočiště mnoha, nejen dutinových živočichů. 1. Vyhněte se lesní těžbě v hnízdním období (od stání sněhu do konce června).
 2. Doupné stromy se v zásadě netěží. V místech těžebního zásahu je potřebné tyto dřeviny ze zamýšlené těžby vyjmout.
 3. Ponechávejte v lesních porostech menší skupiny tvořené doupnými nebo starými stromy přirozenému dožívání, a to i po ukončení porostní obnovy. Doupné stromy mohou zůstat v lesích i jednotlivě, jako trvalé porostní výstavky.

Přítomnost zvolna stárnoucích stromů umožňuje dutinovým živočichům lesní porost trvale osídlit a najít zde svůj úkryt.

Značení stromů

V lesích na Vysočině můžete nalézt stromy označené modrým trojúhelníkem. Vyhledané stromy jsou ve spolupráci s místními správami Lesů České republiky zakreslovány i do lesnických porostních map.
Modrým trojúhelníkem jsou značeny:
 • Odumřelé stromy
 • Doupné stromy
 • Hnízdiště vzácných druhůI v hospodářských lesích, které na Vysočině představují z více než 90 % smrkové monokultury, lze občas objevit starý doupný buk - foto Daniel Stejskal


Pokud není na konkrétním místě domluveno jinak, může být podle smlouvy podepsané s LČR, s. p., označeno maximálně 5 stromů na hektar lesa. Tato značka dává stromu naději, že může dožít vysokého věku a zůstane v lese i po svém odumření, dokud úplně nezetlí. Označené stromy nebudou pokáceny z důvodu zdravotního ani tvarového výběru v lesním porostu.

Vojtěch Kodet, Pavel Pokorný, Daniel Stejskal, Ivan Kunstmüller
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině
Projekt na ochranu doupných a odumřelých stromů v lesích podporují
Lesy České republiky, s. p.
15.12.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791