Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

Článek: IBA roku 2006 - Boletice

Brožura IBA roku 2006 (PDF ke stažení).

Již po čtvrté vyhlašujeme Významné ptačí území roku - tentokráte se jedná o Boletice, které jsou současně ptačí oblastí soustavy Natura 2000 a také vojenským výcvikovým prostorem. Právě vojenské aktivity a s tím spojený omezený vstup do oblasti pomohl rozvoji nádherné přírody včetně mnoha vzácných ptačích druhů, z nichž jmenujme alespoň chřástala polního, tetřívka obecného, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, datlíka tříprstého ad.


Krajina ve VÚ Boletice, foto Bohuslav Kloubec

Oblast je přitom stále ohrožena nejrůznějšími rozvojovými projekty, např. potenciální výstavbou mamutího lyžařského areálu. ČSO ve spolupráci s jihočeským Sdružením Calla vydá brožuru Příroda Boletic, významného ptačího území roku 2006 a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Tu členové ČSO obdrží zdarma ve členské zásilce. Naplánováno je rovněž slavnostní vyhlášení IBA roku a exkurze pro členy ČSO.

Program Významná ptačí území (Important Bird Areas, zkr. IBA) patří k nejvýznamnějším aktivitám BirdLife International, mezinárodního sdružení nevládních organizací, založeného s cílem prosazovat aktivní ochranu ptáků, jejich stanovišť a biotopů. Území jsou vymezována na základě standardních vědeckých kritérií, použitelných na celém světě. Kritéria pro Evropu byla Evropským soudním dvorem uznána jako vhodná pro určení ptačích oblastí do soustavy Natura 2000.

Krátká historie významných ptačích území roku se odvíjí od roku 2003, kdy byla jako první vyhlášena IBA Doupovské hory. Následovalo významné ptačí území Heřmanský stav – Stružka (navrhované později jako ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolzí) a nakonec IBA roku 2005 – Ptačí oblast Rožďalovické rybníky.

Vyhlášení IBA roku je vždy spojeno s informační kampaní a vydáním brožury, obsahující základní informace o historii, přírodních poměrech, flóře i fauně a dalších pamětihodnostech daného území. Nabízí možnosti, jak se místní obyvatelé mohou podílet na ochraně vybraného území, na jeho udržitelném využívání v souladu s potřebami ochrany přírody. Na vydání brožury často spolupracují jak místní a regionální občanská sdružení a iniciativy, tak i orgány státní správy a místní samosprávy. Volba IBA roku není nahodilá, odráží zpravidla potřeby ČSO upozornit veřejnost nejenom na nesporné ornitologické i další přírodní hodnoty, ale rovněž na problémy, které je nutné pro dosažení příznivého stavu těchto území řešit.

Významné ptačí území roku 2006 a stejnojmenná ptačí oblast Boletice patří se svou rozlohou 23.546 ha mezi ty větší. Byla zřízena nařízením vlády ČR č. 19/2005 a zahrnuje celý stejnojmenný vojenský újezd a ještě jej v rozsahu cca. 1600 ha přesahuje. Leží na pomezí Šumavy mezi Českým Krumlovem, Lipenskou údolní nádrží a Volary. Jde o velice cenné území, mimořádně zachovalé zejména díky omezenému hospodaření a zemědělství a naopak intenzívní vojenskou činností po desítky let. Z pěti druhů, které jsou předmětem ochrany v ptačí oblasti, tvoří většinu ptáci, žijící v lesích: jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a skřivan lesní (Lullula arborea), obývající rozsáhlejší suché lesní světliny bez vyšší vegetace. Poslední z druhů, kriticky ohrožený chřástal polní (Crex crex) naopak vyhledává otevřenou krajinu, zastoupenou zde převážně lučními společenstvy. V oblasti se však vyskytuje množství dalších zvláště chráněných, kriticky i silně ohrožených ptačích druhů.

Zájmy ochrany přírody se však v Boleticích střetávají s ambiciózními podnikatelskými záměry. Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje si klade za cíl převedení vojenského újezdu pod veřejnou správu s cílem revitalizace celého území při současném zachování jeho přírodních hodnot. Bohužel, v přímém rozporu s podobnými prohlášeními je plánovaná výstavba rozsáhlého lyžařského střediska, podporovaná zastupiteli Jihočeského kraje. Proti tomuto záměru se zvedla značná vlna odporu zejména z řad občanských sdružení a nevládních organizací na čele se Sdružením pro záchranu prostředí Calla, které zorganizovalo úspěšnou petiční akci. Alternativou k megalomanským záměrům je varianta tzv. měkké turistiky, podporované nejenom nevládními organizacemi, ale též Armádou ČR, která iniciovala vypracování polyfunkční studie na využití vojenského újezdu, doporučující měkkou formu turistiky, soustředěnou do okrajových partií újezdu.

Slavnostní představení významného ptačího území roku 2006
se uskuteční ve spolupráci Újezdním úřadem vojenského újezdu Boletice a dalšími subjekty v sobotu 24. června.

09.01.2006
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791