Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

Článek: IBA roku 2005 - Rožďalovické rybníky

Brožura IBA roku 2005 (PDF ke stažení).

Zveme Vás na slavnostní vyhlášení Významného ptačího území roku 2005 Rožďalovické rybníky, které je současně ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. Současně zde bude zahájena výstava o Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Účastníci akce si budou moci vybrat z nabídky výchovných a vzdělávacích materiálů včetně brožury věnované významnému ptačímu území Rožďalovické rybníky.


Jakubský rybník, foto Vladimír Šoltys

Symbolické přestřižení pásky do významného ptačího území - ptačí oblasti Rožďalovické rybníky - proběhne za přítomnosti senátora Jiřího Lišky a náměstka ministra životního prostředí Františka Pojera.

Významné ptačí území Rožďalovické rybníky se nachází na rozhraní středního Polabí – „zlatého pruhu země české“ a Českého ráje. Nalezneme zde komplex přirozených lesů, rákosiny, vlhké louky a soustavu více než dvaceti rybníků. V území se vyskytují vzácné druhy živočichů a rostlin, z ornitologického hlediska je nejvýznamnější výskyt početné populace vzácného jeřába popelavého a rákosiného dravce motáka pochopa. Právě pro tyto dva druhy zde byla v říjnu loňského roku nařízením vlády vyhlášena Ptačí oblast evropské soustavy Natura 2000.

 Na akci bude k dispozici i brožura o Rožďalovických rybnících

Česká společnost ornitologická se dlouhodobě zabývá sledováním výskytu ohrožených ptačích druhů v České republice. Svojí činností se tak mimo jiné zapojuje do celosvětového programu organizace BirdLife International Významná ptačí území (Important Bird Areas, IBA), jehož cílem je vymezit, monitorovat a chránit oblasti důležité pro přežití vzácných ptačích druhů na celém světě. V České republice sloužila významná ptačí území, vymapovaná Českou společností ornitologickou, jako odborný podklad pro vyhlášení soustavy ptačích oblastí NATURA 2000.

Významné ptačí území roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická již potřetí (v roce 2003 to byly Doupovské hory, v roce 2004 Heřmanský stav – Odra – Poolzí). Touto akcí hodláme seznámit veřejnost se zajímavým a cenným územím a jeho ptačími obyvateli. Rovněž chceme zdůraznit možnost skloubení zájmů hospodářských i ochranářských a ukázat, že ptačí oblasti nemusí znamenat překážku rozvoje regionu, ba naopak, mohou být i jeho přínosem.

Podrobný program akce, jakož i podrobnosti o místě konání, naleznete v připojené pozvánce.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Václav Zámečník, Česká společnost ornitologická, tel: 776368360, zamecnik@birdlife.cz
Poznámky pro editory:

Program Významná ptačí území je aktivitou mezinárodního sdružení nevládních organizací na ochranu ptactva BirdLife International (v ČR jej zastupuje Česká společnost ornitologická). Má za cíl zabezpečit nejhodnotnější lokality pro ochranu ohroženého ptactva. Tyto oblasti zaručují přežití vzácných druhů ptáků i v případě, že by jiné lokality mimo významná ptačí území byly zničeny. Významná ptačí území jsou vybírána podle standardních vědeckých kritérií použitelných kdekoli na Zemi. Jako nejlepší známý vědecký způsob výběru lokalit důležitých pro ochranu ptáků jsou kritéria výběru používána i pro vyhlašování ptačích oblastí.

Ptačí oblasti jsou území vyhlášená podle evropské směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Spolu s evropsky významnými lokalitami vyhlášenými podle směrnice o stanovištích vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z povinností České republiky, jakožto člena EU. Ptačí oblasti vyhlašuje vláda nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale pouze zde mohou být stanoveny činnosti vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody. Ptačí oblasti nepředstavují překážku v hospodaření či turistice, naopak je zde podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření, který zohledňuje cennost území. V České republice bylo navrženo celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze cca 706 000 ha, tj. necelých 9% rozlohy státu. Dosud bylo vládou vyhlášeno 38 ptačích oblastí.

09.08.2005
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791