Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

Článek: IBA roku 2004 - Heřmanský stav - Odra - Poolzí

Brožura IBA roku 2004 (PDF ke stažení).

Česká společnost ornitologická vyhlašuje již druhým rokem jedno z významných ptačích území (IBA - Important Bird Area) jako významné ptačí území roku. S tímto se pojí celá řada aktivit.

Slavnostní vyhlášení se koná dne 6. dubna 2004 v 10:30 v Ostravě, v aule Ostravské univerzity ve 3. nadzemním podlaží budovy B v Českobratrské ulici 16 a jeho součástí bude vystoupení paní Alison Duncan, členky evropského výboru BirdLife International, Lucie Stejskalové, tajemnice České společnosti ornitologické, zástupců státní správy ochrany přírody a členů patronátní skupiny významného ptačího území.

Od dubna pak budou na různých místech v tomto významném ptačím území probíhat vycházky s výkladem. Tyto vycházky povedou dobrovolníci z řad středoškolské mládeže, vyškolení v rámci projektu Pod jednou oblohou, podporovaného francouzským ministerstvem pro životní prostředí a udržitelný rozvoj a francouzskou Ligou na ochranu ptáků (La Ligue pour la Protection des Oiseaux, LPO), který realizuje Česká společnost ornitologická.
V rámci tohoto projektu byly pro propagaci území vydány informační letáčky a brožura seznamující veřejnost s územím jako celkem a s jeho nejzajímavějšími částmi. Součástí těchto materiálů jsou působivé fotografie předních českých a moravských fotografů přírody.

Program Významná ptačí území (známý také pod zkratkou IBA z anglického Important Bird Areas) řídí mezinárodní sdružení organizací na ochranu ptáků BirdLife International jehož národním partnerem v České republice je Česká společnost ornitologická. Při každém významném ptačím území pracuje tzv. patronátní skupina, která mimo jiné zajišťuje monitoring početnosti ptačích druhů, sleduje případná ohrožení ptáků a jejich prostředí a snaží se jim předcházet.
Významná ptačí územ byla vybrána podle kritérií, jež umožňují, aby ve svém souhrnu představovaly plochu nutnou k ochraně ohrožených ptačích druhů, pro které jsou vyhlášena. Zaručují ochranu těchto druhů i v případě, že by jiné lokality mimo významná ptačí území byly zničeny nebo poškozeny. Územní ochrana v programu IBA je zaměřena na druhy ohrožené, shromažďující se, druhy s omezeným areálem výskytu či vázané na určitý typ prostředí.
Upravená kritéria pro významná ptačí území jsou používána pro výběr území SPA (ptačí oblasti) jako součásti soustavy evropských chráněných území Natura 2000, jejichž vyhlášení je naší povinností před vstupem do EU. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou totiž kritéria pro výběr významných ptačích území zároveň tím nejlepším dostupným vědeckým podkladem pro výběr ptačích oblastí.

Co to znamená pro ochranu těchto území?
Těmto územím je přiznán status evropského významu a musí být podle evropských směrnic adekvátně chráněna. Nesmí v nich být prováděny činnosti, které by mohly vést ke zhoršení stavu populací druhů, pro které jsou vyhlášena. Tato podmínka je ze strany evropské komise velmi přísně vyžadována a státu, který by ji porušil, hrozí sankce.

Proč je významným ptačím územím právě Heřmanský stav-Odra-Poolzí?
Toto území splňuje celoevropská kritéria pro čápa bílého, ledňáčka říčního a čírku obecnou. Kritéria Evropské unie splňují čtyři druhy: ledňáček říční, moták pochop, bukáček malý a slavík modráček středoevropský.

Proč vůbec ptáky chráníme?
· Úbytek ptáků je spolehlivý důkaz našeho špatného nakládání s přírodou.
· 195 evropských ptačích druhů (40 %) je z pohledu ochrany přírody v nepříznivé situaci a 20 z nich je ohroženo vyhynutím.
· Podle tzv. Červeného seznamu je v České republice vysoce ohroženo (kategorie kriticky ohrožený, ohrožený a zranitelný) 70 druhů ptáků, tedy 32 % všech u nás hnízdících druhů.Pro další informace kontaktujte Davida Lacinu, Česká společnost ornitologická, tel: 274866700 e-mail: cso@birdlife.cz

Česká společnost ornitologická je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou a výzkumem ptactva. ČSO je partnerem mezinárodního sdružení nevládních organizací BirdLife International, kde zastupuje Českou republiku.

02.04.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791