Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > IBA
Podkategorie:

Článek: O programu IBA - Významná ptačí území

Co je to IBA?
V třípísmenné zkratce IBA se skrývá anglický název mezinárodního programu, který se zabývá ochranou ptáků na celosvětové úrovni - Important Bird Areas (Významná ptačí území). Tento program vznikl v roce 1987, kdy Mezinárodní rada pro ochranu ptáků (ICBP), předchůdce dnešního BirdLife International, oslovila evropské země, aby sestavily seznamy ornitologicky významných území. V roce 1989 pak vyšla kniha Významná ptačí území v Evropě s popisem 2 444 významných ptačích území z 32 evropských zemí, včetně 29 území z bývalého Československa (13 z ČR a 16 ze SR). Po právě dokončené revizi evropských významných území nový seznam zahrnuje 3600 míst, z toho 16 z České republiky. V listopadu 2001 vyšla v nákladu 1500 ks nová publikace Významná ptačí území v České republice, která shrnuje problematiku programu IBA a aktualizované údaje o všech 16 českých územích.

Jaký je cíl programu Významná ptačí území?
Vytvořit a chránit síť území, která jsou rozhodující pro dlouhodobou životaschopnost ptačích populací v jejich celém areálu rozšíření. Tato místa současně zabezpečí ochranu dalších živočichů a rostlin.
Program však není vhodný pro všechny druhy ptáků. Četné druhy se vyskytují rozptýleně (např. dravci, tetřevovití, sovy, datlovití) a územní ochrana pak není dostatečně účinná. U jiných druhů lze program uplatnit pouze v určitém ročním období, protože u nich dochází pouze k sezónnímu sdružování, například v době hnízdění (rackové) či při tahu a zimování (kachny a bahňáci).

Natura 2000
Při vstupu ČR do Evropské Unie bude na našem území vytvořena soustava chráněných území, označovaná jako Natura 2000. Do ní bude zahrnuta většina významných ptačích území nebo jejich části jako oblasti zvláštní ochrany (SPA � Special protected area).

Nejzávažnější problémy v ochraně ptáků

Zemědělství
V posledních deseti letech došlo k určitému zlepšení, při restitucích byly původní rozsáhlé lány rozděleny na pestřejší mozaiku menších polí, část orné půdy byla převedena na louky a pastviny, část na lesní půdu a některé pozemky zůstaly ponechány ladem, čímž se ještě zvýšila rozmanitost zemědělské krajiny. Omezilo se používání pesticidů a umělých hnojiv, přesto však i nadále přispívají k znečišťování vodních nádrží a toků.

Lesní hospodářství
Velkoplošné odumírání lesů spolu s holosečným způsobem těžby vedou k fragmentaci velkých lesních celků. I nadále se při obnově lesa nevolí nejvhodnější skladba dřevin.

Rybářství
Udržování vysoké vodní hladiny rybníků a vysoké rybí obsádky vedou k ubývání pobřežní vegetace, ve které hnízdí řada druhů vodních ptáků. Vysoké stavy ryb také značně snižují potravní nabídku pro ptáky. Hnojení rybníků přispívá k nadměrnému hromadění živin ve vodě a k snížení její průhlednosti. Rybniční ostrůvky zarůstají a stávají se nevhodné pro hnízdění mnohých vodní ptáků.

Myslivost
Nadměrné stavy vysoké zvěře ztěžují obnovu lesa. V myslivecké vyhlášce jsou mezi lovnou zvěř i nadále zařazeny ohrožené ptačí druhy, např. tetřev, tetřívek a sluka. U některých druhů ptáků je povolen odstřel v hnízdním období, např. lov husí je povolen až do konce února, když již naše husy velké začínají hnízdit. Velmi závažným problémem je možnost každodenního lovu kachen (od 1.9. do 30.11.) a husí (od 1.září do konce února) na tahu, zatímco před rokem 1996 to bylo možné jen jeden den v týdnu. Velké množství vypouštěných kachen divokých z chovů ohrožuje divokou populaci a je příčinou i dalších problémů.

Rekreace a turistika
Neusměrněné rekreační aktivity, včetně nově vytvářených turistických tras, negativně ovlivňují stanoviště ptačích druhů a zvyšují rušení některých ptáků (např. tetřívků v zimě).

Co je to patronátní skupina?
V každém významném ptačím území v ČR pracuje tzv. patronátní skupina, tvořená amatérskými i profesionálními ornitology. Členem skupiny se může stát každý zájemce, který se podle svých možností a svého zájmu může zapojit do některých z následujících činností.

Výzkum
Sledování změn ve ptačích společenstvech a v početnosti nejvýznamnějších druhů (tzv. monitoring)
Shromažďování podkladů pro záchranné plány pro ohrožené ptačí druhy
Kroužkovací akce

Ochrana
Sledování vlivu ekonomických a jiných činností v území
Zjišťování ohrožujících faktorů
Návrhy ochranářských opatření
Návrhy plánů péče o území
Sledování efektu ochranářských opatření
Vyvěšování ptačích budek
Spolupráce s orgány ochrany přírody

Výchova a propagace
Světové/evropské ptačí festivaly
Vítání ptačího zpěvu
Přednášky a besedy pro veřejnost
Exkurze
Spolupráce se sdělovacími prostředky
Pracovní skupina ČSO pro program IBA vydává každoročně jedno až dvě čísla Zpravodaje IBA a v několikaletých intervalech (1992, 1995, 1999, 2001) pořádá semináře, po nichž následně vycházejí sborníky referátů.

02.05.2002
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

lokality s vysokým výskytem ptactva, obzvl. vzácného a prolétávajícího (Stanislava Hrubého) 12.01.2007, 23:11

bez předmětu () 15.08.2005, 13:34    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791