Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Ptáci v ČR
Podkategorie:

Článek: Seznam zvláště chráněných druhů ptáků ČR

Přehled zvláště chráněných druhů ptáků podle přílohy III vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). Ve třech kategoriích je celkem 123 taxonů ptáků.

Za druhy kriticky ohrožené je prohlášeno 35 taxonů ptáků:Břehouš černoocasý (Limosa limosa)


Bukač velký (Botaurus stellaris)


Bukáček malý (Ixobrychus minutus)


Drop velký (Otis tarda)


Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

Chřástal malý (Porzana parva)


Jeřáb popelavý (Grus grus)


Koliha velká (Numenius arquata)


Kolpík bílý (Platalea leucorodia)


Kulík hnědý (Charadrius morinellus)


Luňák červený (Milvus milvus)


Luňák hnědý (Milvus migrans)


Mandelík hajní (Coracias garrulus)


Morčák velký (Mergus merganser)

Orel křiklavý (Aquila pomarina)


Orel mořský (Haliaeetus albicilla)


Orel skalní (Aquila chrysaetos)


Orlovec říční (Pandion haliaetus)


Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Polák malý (Aythya nyroca)

Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)


Raroh velký (Falco cherrug)


Puštík bělavý (Strix uralensis)


Rybák černý (Chlidonias niger)


Skalník zpěvný (Monticola saxatilis)


Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)


Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)


Strnad luční (Miliaria calandra)


Strnad zahradní (Emberiza hortulana)


Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)


Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)


Vodouš rudonohý (Tringa totanus)

Volavka červená (Ardea purpurea)


Výreček malý (Otus scops)

Zedníček skalní (Tichodroma muraria)


Za druhy silně ohrožené je prohlášeno 58 taxonů ptáků:Bekasina otavní (Gallinago gallinago)


Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)


Čáp černý (Ciconia nigra)


Čírka modrá (Anas querquedula)

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)


Drozd cvrčala (Turdus iliacus)


Dřemlík tundrový (Falco columbarius)


Dudek chocholatý (Upupa epops)

Hohol severní (Bucephala clangula)


Holub doupňák (Columba oenas)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Chřástal polní (Crex crex)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)

Kalous pustovka (Asio flammeus)


Kavka obecná (Corvus monedula)

Konipas luční (Motacilla flava)


Kos horský (Turdus torquatus)


Krahujec obecný (Accipiter nisus)


Krutihlav obecný (Jynx torquilla)


Křepelka polní (Coturnix coturnix)


Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)


Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)


Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Lejsek malý (Ficedula parva)


Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

Linduška horská (Anthus spinoletta)

Linduška úhorní (Anthus campestris)


Lžičák pestrý (Anas clypeata)


Moták lužní (Circus pygargus)


Moták pilich (Circus cyaneus)


Ostříž lesní (Falco subbuteo)

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Pěvuška podhorní (Prunella collaris)


Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)


Racek černohlavý (Larus melanocephalus)


Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)


Rybák obecný (Sterna hirundo)

Skřivan lesní (Lullula arborea)


Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)

Slavík tmavý (Luscinia luscinia)

Sova pálená (Tyto alba)

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)


Sýc rousný (Aegolius funereus)


Sýček obecný (Athene noctua)


Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Ťuhýk menší (Lanius minor)

Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

Včelojed lesní (Pernis apivorus)


Vlha pestrá (Merops apiaster)


Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)


Volavka bílá (Egretta alba)


Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)


Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)


Žluva hajní (Oriolus oriolus)


Za druhy ohrožené je prohlášeno 30 taxonů ptáků:


Bekasina větší (Gallinago media)


Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)


Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)


Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)


Břehule říční (Riparia riparia)

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)


Čáp bílý (Ciconia ciconia)


Čírka obecná (Anas crecca)


Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)Chocholouš obecný (Galerida cristata)


Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)


Kopřivka obecná (Anas strepera)


Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)


Koroptev polní (Perdix perdix)

Krkavec velký (Corvus corax)


Lejsek šedý (Muscicapa striata)


Moták pochop (Circus aeruginosus)


Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)


Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)


Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)


Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)


Potápka roháč (Podiceps cristatus)


Rorýs obecný (Apus apus)


Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

Sluka lesní (Scolopax rusticola)


Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)


Ťuhýk obecný (Lanius collurio)


Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)


Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)


Výr velký (Bubo bubo)
Vojtěch Kodet
15.08.2008
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791